Zabawki edukacyjne

Grajace Krówki

Promocja
Grajace Krówki
ocena ocena ocena ocena ocena
Cena: 105,90 PLN 86,10 PLN netto
Stara cena: 116,91 PLN 95,05 PLN netto
Producent: VTech
EAN: 5900511602524
Status: wysyłka w 24h wysyłka w 24h
Wysyłka: 12,99 PLN (przedpłata) 15,99 PLN (pobranie)
Opis
Gra­ją­ce Krów­ki to wspa­nia­ła za­baw­ka, któ­ra po­ka­zu­je re­la­cję ma­ma­-dziec­ko. Gra­ją­ce Krów­ki to za­baw­ka z ka­te­go­rii ,,VTech Li­nia Me­lo­dycz­na". Po ze­tknię­ciu bu­ziek ma­my krów­ki i jej ma­leń­stwa sły­chać od­głos bu­ziacz­ka. Du­ża krów­ka po­sia­da ru­cho­mą gło­wę i wy­po­sa­żo­na jest w trzy przy­ciski me­lo­dycz­ne. Przy­cisk - sło­necz­ko uru­cha­mia we­so­łe dźwię­ki, któ­re na­stra­ja­ją do za­ba­wy już od ran­ka; przy­cisk - tę­cza włą­cza ra­do­sne me­lo­die, któ­re umi­lą za­ba­wę w cią­gu dnia; przy­cisk - księ­życ uru­cha­mia spo­koj­ne me­lo­die na­stra­ja­jąc dziec­ko do snu. Kla­wisz z ry­sun­kiem tę­czy jest pod­świe­tla­ny, dzię­ki cze­mu za­ba­wa jest jesz­cze cie­kaw­sza. Obie krów­ki ma­ją kó­łecz­ka, więc dziec­ko z ła­two­ścią bę­dzie się ni­mi ba­wić. To świet­na za­baw­ka, któ­rą moż­na ba­wić się ra­zem z dziec­kiem w tym sa­my cza­sie.
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy